Boodschap Generale Overste bij 165e verjaardag S.M.A.

Boodschap van Generale Overste ter gelegenheid van de 165e verjaardag van de S.M.A. op 8 december 2021

 

Beste broeders,

Morgen komen wij bijeen om de 165e verjaardag te vieren van de stichting van de Sociëteit van Afrikaanse Missies. Ik ben er zeker van dat wij allen op deze dag, die valt op de plechtigheid van de Onbevlekte Ontvangenis, ons best zullen doen om elkaar te ontmoeten en samen door te brengen - in onze parochies, onze communiteiten, onze vormingshuizen of bejaardentehuizen en in onze gezinnen.

Met de andere leden van de Generale Raad wil ik onze dankbaarheid jegens God uitspreken en met u allen de dankbaarheid delen voor het geschenk van de missionaire roeping in de SMA en ook voor de hernieuwde toewijding om het beste van onze energie te geven aan de verkondiging van de Blijde Boodschap in de hele wereld, in het bijzonder aan de meest verlaten bevolkingsgroepen van Afrika.

Dit jaar vieren we 8 december in het teken van de synodaliteit. In feite is in oktober jl. in Rome en in elke plaatselijke kerk de weg van de synodaliteit begonnen, onder de titel: "Voor een synodale Kerk: gemeenschap, deelname en zending". De viering van de zestiende Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode in oktober 2023 zal een aankomst- en een startpunt zijn. Zij zal worden gevolgd door de uitvoeringsfase, waarbij opnieuw de plaatselijke kerken zullen worden betrokken. In het voorbereidende document wordt een fundamentele uitspraak van paus Franciscus geciteerd: "De weg van de synodaliteit is precies de weg die God van de Kerk verwacht in het derde millennium".

Synodaliteit is niet zomaar een pastoraal doel. Het is eerder een oproep aan de Kerk om haar diepste identiteit te herontdekken: het volk van God dat samen optrekt, een gemeenschap van leerlingen verenigd door het nieuwe gebod, een volk waar het woord van God groeit en zich verspreidt met energie en vreugde, zoals de eerste hoofdstukken van de Handelingen van de Apostelen getuigen".

Ik ben er zeker van dat ieder van u en elke gemeenschap op plaatselijk niveau actief aan het proces zal deelnemen. De Generale Raad is gevraagd een synthese voor te bereiden, die antwoord geeft op een fundamentele vraag: "In een synodale Kerk, die het Evangelie verkondigt, wandelt iedereen samen. Hoe wordt deze "samenwandel" vandaag gerealiseerd in de Sociëteit van Afrikaanse Zending? Welke verdere stappen nodigt de Geest ons uit te nemen om te groeien in onze "samenwandel"?

Laat ons eerst een korte blik werpen op enkele statistieken betreffende ons Genootschap. Het bestaat uit ongeveer 765 permanente leden, werkzaam in haar 27 eenheden. In de laatste 6 jaar zijn er 123 nieuwe priesters gewijd. In dezelfde periode zijn 132 van onze leden overleden. Vorig jaar, het jaar van de pandemie, was het aantal confraters dat is overleden hoger dan gewoonlijk: 33 leden, tegen een gemiddelde van ongeveer 20 leden per jaar.

Sinds enkele decennia beleven we een opmerkelijke verdeling tussen onze eenheden in het belang van de zending: een verdeling van financiële middelen en een verdeling van personeel.

Volgend jaar zal de tussentijdse Plenaire Raad begin juni in Polen worden gehouden.

Voor het eerst zullen alle eenheden bijdragen aan de gemeenschappelijke begroting, zoals gevraagd door de laatste Algemene Vergadering.

Tegelijkertijd is het zo dat bijna 70 leden van de nieuwe eenheden officieel werkzaam zijn als ingelijfde leden van de "oude" Provincies. In dit alles zien we het concept van synodaliteit al functioneren in onze structuren.

In onze Vereniging hebben we structuren en tradities die ons oproepen tot medeverantwoordelijkheid en participatie van eenieder op alle niveaus: in parochies tussen confraters en tussen priesters en gelovigen, in het leiderschapsteam van elk land; met een coördinerende rol, versterkt door de AV2019, gespeeld door de Algemene Raad, in onze Assemblees en onze Plenaire Raden. De behoefte aan luisteren, participatie, dialoog en gemeenschapszin is groot. Grootmoedige, loyale en ordelijke samenwerking tussen allen is de weg naar ware synodaliteit.

We hebben een opmerkelijk aantal studenten in opleiding. Van het eerste jaar filosofie tot het einde van de theologie zijn het er 334, in 12 Huizen van vorming, begeleid door 33 vormingswerkers. Hoe leven zij en bereiden zij zich voor op een synodale Kerk?   Hoe stellen zij zich voor priester en missionaris te zijn in een synodale Kerk? Met welke visie op geloofsgemeenschap, op participatie van het volk van God, op zending naar de meest verlaten volkeren? Binnenkort, in januari, zal er in Abidjan een belangrijke bijeenkomst zijn over de stand van zaken en de perspectieven van onze vorming.

Synodaliteit betekent voor ons openheid en samenwerking met allen die onze missionaire traditie delen. Ik zou hier willen herinneren aan de reis "Op weg naar 2026" die wij samen met de zusters OLA maken. De Commissie SMA-OLA heeft meer dan 600 antwoorden op de vragenlijst ontvangen en het werk gaat door.

Ook deze samenwerking stelt ons in staat een synodale onderscheiding te doen in ons streven om vandaag de missionaire roeping ten uitvoer te brengen die de Geest 165 jaar geleden in het hart van onze Eerbiedwaardige Stichter heeft bevestigd.

Vrolijk feest en viering voor u allen.
pater Antonio Porcellato S.M.A.

 

Steun de S.M.A.

Steun S.M.A Nederland en doneer!